PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2019 m. sausio 1 d.

Advokatų profesinė bendrija „Viliušis ir partneriai“, juridinio asmens kodas 302644153, adresas: K. Donelaičio 24-1, Kaunas, el. p. info@viliusis.lt, Tel. +370 37 201107 (toliau – Bendrija) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę https://viliusis.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrija vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Bendrija pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti ir pagerinti mūsų teikimas paslaugas Jums:

 • Asmeniniai duomenys

Kai naudojatės mūsų Svetaine, mes galime rinkti tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją, t. y.:

 • kai užpildote mūsų kontaktų formą (susisiekimo su mumis tikslais), mes renkame Jūsų telefono numerį arba el. pašto adresą ir išsiųstoje žinutėje pateiktą informaciją;
 • kai norite prisijungti prie mūsų komandos ir užpildote anketą (karjeros mūsų Bendrijoje tikslais), mes renkame Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenimo aprašyme (CV) ir motyvaciniame laiške Jūsų pateiktus asmens duomenis.
 • Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį. Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

 • Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai, kad analitiniais tikslais galėtume stebėti vartotojų veiklą mūsų Svetainėje.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenys gaunami iš Jūsų pateiktos informacijos Bendrijai užpildant užklausų (anketų) formas. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrijai tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y. duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų Bendrijos interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Bendrija turi teisėtą interesą gauti ir atsakyti į Jūsų užklausas, per kurias pateikiate mums savo asmens duomenis.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų tvarkymui Bendrija turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrijos vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrijos nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Kai pateikiate mums užklausas, mūsų interneto svetainė sukuria el. laišką, kuris automatiškai siunčiamas Bendrijai. Mūsų el. laiškus saugo „Microsoft Office 365“. Privatumo informaciją apie „Microsoft“ galite rasti čia. „Microsoft Office 365“ priklauso „Microsoft“, kurios būstinė yra JAV. Jūsų duomenys yra perduodami remiantis ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimu („privatumo skydas“, angl. „Privacy Shield“). Plačiau apie tai galite sužinoti čia.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo to, kokiais tikslai juos mums pateikėte:

 • kai užpildote mūsų kontaktų formą (susisiekimo su mumis tikslais), Jūsų asmens duomenis paprastai saugosime 6 mėnesius nuo paskutinio susirašinėjimo su Jumis pabaigos;
 • kai norite prisijungti prie mūsų komandos ir užpildote anketą (karjeros mūsų Bendrijoje tikslais), Jūsų asmens duomenis saugosime 6 mėnesius nuo anketos pateikimo dienos tam, kad per šį laikotarpį galėtume pasiūlyti darbo ar praktikos Bendrijoje galimybes.

Jūsų teisės

Kadangi Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų Bendrijos interesų, Jūs galite įgyvendinti šias savo, kaip duomenų subjekto, teises:

 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus tinkamai identifikuoti.

Pakeitimai

Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrija praneša Svetainėje patalpinant atnaujintą politiką.

Klientų sistema